Ogólne warunki świadczenia usług przez Studio Kolor sp. z o.o.

§ 1
WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane dalej OWU, określają zasady i warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia usług pozostających w ofercie Studia Kolor Sp. z o.o.
 2. Studio Kolor Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie komunikacji wizualnej, w szczególności w cyfrowym druku wielkoformatowym.
 3. Korzystanie z usług Studia Kolor warunkowane jest zaakceptowaniem przez Zamawiającego OWU.

§ 2
DEFINICJE

 1. Wykonawca – Studio Kolor Sp. z o.o., Głogów Małopolski (36-060), ul Lotniskowa 14, NIP: 8131013361, REGON: 690325265, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751299.
 2. Zamawiający – podmiot korzystający z usług Wykonawcy na podstawie OWU oraz zawartej Umowy.
 3. Umowa – umowa o wykonanie usługi zawierana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w zakresie i na warunkach określonych w OWU.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie OWU oraz zawartej Umowy, polegająca na wykonaniu produktu w postaci wydruku lub innego towaru na rzecz Zamawiającego na podstawie złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
 6. Produkt/Towar – usługa wyprodukowania przez Wykonawcę na indywidualne Zamówienie Zamawiającego wydruku lub innego towaru określonego w złożonym Zamówieniu, będąca przedmiotem zawartej Umowy.
 7. Wydruk – utwór graficzny wykonany w technologii druku cyfrowego na Zamówienie Zamawiającego, przeznaczony do rozpowszechniania.
 8. Wzorzec – próbna wersja Wydruku stanowiąca podstawę do wykonania złożonego Zamówienia.
 9. Projekt/Plik do druku – plik graficzny zawierający szczegółowe warunki techniczne zamawianego Produktu przesyłany przez Zamawiającego w ramach Zamówienia, które ma być zrealizowane przez Wykonawcę.
 10. Specyfikacja – specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do cyfrowego druku wielkoformatowego, która stanowi załącznik do OWU.
 11. Standaryzacja pliku do druku – opracowanie pliku przysłanego przez Zamawiającego, polegające na ujednoliceniu, poprawieniu i przygotowaniu pliku, zmierzające do uzyskania optymalnego wyniku, który pozwoli na wykonanie prawidłowego Wydruku zamawianego Produktu.

§ 3
ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia składane są drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź osobiście w siedzibie Wykonawcy. Złożenia Zamówienia w imieniu Zamawiającego może dokonać osoba upoważniona do realizowania w imieniu Zamawiającego określonych czynności, na podstawie należytego umocowania.
 2. Zamówienie powinno zawierać:
  1. dane Zamawiającego;
  2. parametry Zamówienia:
   1. nazwę Produktu i/lub nazwę materiału, z którego ma być wykonany Produkt;
   2. w przypadku dostarczenia materiału, z którego ma być wykonany Produkt przez Zamawiającego – nazwę, wymiar, ilość i termin dostarczenia;
   3. format Produktu;
   4. sposób wykończenia Produktu;
   5. ilość sztuk zamawianego Produktu;
   6. sposób pakowania Produktu;
   7. oczekiwany termin realizacji Zamówienia, a także wysyłki lub odbioru osobistego;
   8. w przypadku wysyłki – dane adresowe.
 3. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dane do wykonania Zamówienia w postaci elektronicznego pliku z wyprzedzeniem koniecznym dla terminowego zrealizowania Zamówienia, przygotowane zgodnie z obowiązującą Specyfikacją techniczną przygotowania materiałów do druku wielkoformatowego. Wszystkie przekazane Wykonawcy dane do wykonania Zamówienia, Wykonawca przechowuje przez okres 1 roku.
 4. Dostarczając Projekt Zamówienia Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na jego konieczną Standaryzację, wymaganą dla wykonania prawidłowego Wydruku.
 5. Za termin dostarczenia Pliku do druku uważa się czas dostarczenia kompletnych, niewymagających poprawy materiałów. Dostarczenie wadliwych bądź niepełnych materiałów może spowodować opóźnienie realizacji zamówienia, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 6. Wszelkie materiały ilustracyjne przekazywane przez Zamawiającego służą jako wzór do zobrazowania zamawianego Produktu. Nieznaczne różnice pomiędzy gotowym Produktem a przekazanymi materiałami, będące efektem indywidualnych ustawień komputera, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji Produktu.
 7. Wykonawca realizuje Zamówienia w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego Projekt graficzny zamawianego Produktu i nie ma obowiązku jego weryfikacji przed rozpoczęciem wykonywania Zamówienia.
 8. Zamawiający może zlecić Wykonawcy przygotowanie Wzorca Wydruku na swój koszt. Brak zastrzeżeń do Wzorca zgłoszonych do dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia traktowane jest jako akceptacja takiej formy Produktu.
 9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, w szczególności gdy:
  1. Zamówienie jest niekompletne, a Zamawiający nie wykazuje chęci jego uzupełnienia;
  2. dostarczone przez Zamawiającego elektroniczne Pliki do druku są niezgodne z postanowieniami OWU i Specyfikacją;
  3. Produkt i/lub jego część składowa potrzebna do wykonania Wydruku są niedostępne;
  4. Wykonawca nie ma obecnie możliwości produkcyjnych do zrealizowania Zamówienia w terminie;
  5. Zamawiający zwleka z płatnościami;
  6. upłynęła data ważności oferty.

Przyjmowanie zamówienia

 1. Przyjęcie Zamówienia przez Wykonawcę jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy na wykonanie Usługi.
 2. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenie jego przyjęcia wraz z informacją o terminie realizacji i podsumowaniem kosztów Usługi.
 3. Z chwilą zawarcia Umowy Zamawiający nie może jej wypowiedzieć. Wykonawca może wyrazić zgodę na rozwiązanie Umowy dopiero po pokryciu wszystkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z rozpoczętą realizacją Zamówienia.
 4. Wykonawca ma prawo żądać przedpłaty lub odstąpić od Umowy w przypadku, gdy po przyjęciu Zamówienia zostaną stwierdzone fakty podważające płynność finansową Zamawiającego.

Realizacja zamówienia

 1. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się od dnia przyjęcia Zamówienia przez Wykonawcę, a kończy się w dniu skierowania gotowego Produktu do wysyłki lub powiadomienia Zamawiającego o możliwości jego odbioru osobistego. Czas wysyłki Towaru nie jest wliczany do czasu realizacji Zamówienia. Natomiast termin realizacji Zamówienia wydłuża się o czas, w ciągu którego Zamawiający opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmieniał zakres zamówienia.
 2. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, Wykonawca dokona odpowiedniej Standaryzacji pliku do druku, która umożliwi wykonanie prawidłowego Wydruku zamawianego Produktu.
 3. Wykonawca nie odpowiada za jakość materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, a tym samym za ewentualne wady oraz uszkodzenia, które mogą pojawić się w trakcie produkcji lub po jej zakończeniu.
 4. W przypadku dostarczania materiałów przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zapasu materiału, który ze względów technologicznych określony będzie każdorazowo przez Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia. Za niedostarczenie materiału w wystarczającej ilości odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 5. Niedostarczenie przez Zamawiającego w wymaganym terminie materiałów koniecznych do wykonania Produktu może skutkować przesunięciem terminu realizacji Zamówienia.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do mogących wystąpić nieznacznych różnic kolorystycznych w poszczególnych Zamówieniach, wynikających z różnej partii materiału i/lub odcienia podłoża.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia spowodowane zdarzeniami siły wyższej, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.
 8. O ile nie zaznaczono inaczej Wykonawca zapakuje wydruki zgodnie ze swoją wiedzą w sposób umożliwiający ich transport bez uszkodzeń. Zamawiający może również sam określić sposób pakowania. Koszty pakowania pokrywa Zamawiający.
 9. W sytuacji, gdy Wykonawca nie ma możliwości zrealizowania Zamówienia w całości lub w części np. z uwagi na brak dostępnych materiałów potrzebnych do wykonania Produktu, uszkodzenia Produktu bądź jego utraty, wówczas niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu danej okoliczności oraz zwróci zapłaconą cenę albo spełni świadczenie zastępcze według wyboru i za zgodą Zamawiającego.

Odbiór i wysyłka zamówienia

 1.  Po wykonaniu Zamówienia, Wykonawca przekazuje gotowy Towar do wybranego przedsiębiorstwa spedycyjnego świadczącego usługi pocztowe i kurierskie w celu wysyłki. Zamawiający ma również możliwość osobistego odbioru swojego Zamówienia. W przypadku wysyłki za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego z listy przewoźników, z którymi Wykonawca współpracuje, Zamawiający ma prawo dokonać wyboru przewoźnika. Jeżeli istnieje taka możliwość, Zamawiający może ubezpieczyć przesyłkę na czas transportu na swój koszt.
 2. Terminy doręczania przesyłek będą realizowane zgodnie z terminami dostawy gwarantowanymi przez przedsiębiorstwo spedycyjne. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczaniu przesyłki spowodowane z winy przewoźnika.
 3. W przypadku opóźnienia w wysyłce na wyraźną prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego dodatkowym kosztem magazynowania Towaru.
 4. Od momentu wydania Zamówienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utracenie przesyłki.
 5. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności pracownika przedsiębiorstwa spedycyjnego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, Zamawiający zobowiązany jest spisać protokół szkody z przewoźnikiem. Brak takiego protokołu może skutkować odmową uznania reklamacji przez Wykonawcę.

§ 4
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena za wykonanie Produktu, termin oraz warunki zapłaty są ustalane podczas przyjmowania zamówienia.
 2. Każda oferta obejmuje wyłącznie ceny netto. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 3. O ile nie zaznaczono inaczej to cena podana w ofercie nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem Projektu, jak również kosztu transportu oraz dodatkowych usług.
 4. O ile nie zaznaczono inaczej, cena oferowana obejmuje przetwarzanie pojedynczego pliku. W przypadku drukowania wielu wydruków z wielu plików, koszt przetworzenia dodatkowych plików zwiększy ostateczną cenę Produktu.
 5. Cena może ulec zmianie, jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia dokona zmian mających wpływ na cenę.
 6. Przyjęcie Zamówienia może wiązać się z dokonaniem wpłaty zaliczki lub zapłaty całej ceny. Wysokość i termin zapłaty stosownej kwoty zostaną określone przez Wykonawcę.
 7. W przypadku częściowej przedpłaty Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty w terminie wynikającym z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
 8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania, przedłużenia lub anulowania realizacji Zamówienia, w przypadku opóźnienia zapłaty wstępnej zaliczki lub jakichkolwiek innych ustalonych należności. W sytuacji, gdy Zamówienie zostanie anulowane, zapłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet odszkodowania za niewykonanie przyjętego Zamówienia z winy Zamawiającego.
 9. Za Zamówienie Wykonawca wystawi fakturę VAT, którą prześle Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy. Płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze VAT, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 11. Dniem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wykonawcy lub data podana na pokwitowaniu wpłaty.
 12. Za każdy dzień opóźnienia zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. Wykonawca może również wysłać na koszt Zamawiającego wezwanie do zapłaty.
 13. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty całości ceny za wykonaną Usługę.
 14. Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia, odmowy wydania Towaru lub odstąpienia od Umowy w terminie przez siebie wybranym, z prawem do zachowania zapłaconych przez Zamawiającego zaliczek, jeżeli Zamawiający zwleka z płatnościami.
 15. Wszelkie wykonane przez Wykonawcę Produkty są jego własnością do momentu uiszczenia przez Zamawiającego wszystkich należnych płatności.

§ 5
REKLAMACJE

Procedura składania

 1. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać na formularzu reklamacyjnym, który stanowi załącznik do OWU. Wypełniony formularz Zamawiający jest zobowiązany przesłać do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. W przypadku uszkodzenia Produktu podczas transportu, niezbędne jest dołączenie protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem. Niedochowanie wskazanego wyżej terminu będzie skutkowało odmową rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zamawiający ma obowiązek dostarczyć Wykonawcy reklamowany Produkt na swój koszt. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na rozpatrzenie reklamacji na podstawie przesłanych zdjęć wad reklamowanego wydruku.
 3. Wady części dostarczonego Produktu nie uprawniają do reklamowania całości Towaru.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji. Z uwagi na specyfikę reklamacji, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rozpoznania reklamacji, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jednocześnie wskazując termin, w którym nastąpi rozpoznanie reklamacji. Upływ terminu na rozpoznanie reklamacji nie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji przez Wykonawcę.
 2. Reklamacji nie podlegają Produkty:
  1. uszkodzone podczas transportu, jeżeli uszkodzenia te nie zostały odnotowane w protokole szkody;
  2. uszkodzone podczas montażu, niewłaściwego użytkowania lub poprzez długotrwałe narażenie na działanie warunków atmosferycznych;
  3. długotrwale niewłaściwie przechowywane przed rozpoczęciem ekspozycji;
  4. zniszczone lub przerobione przez Zamawiającego;
  5. uszkodzone z powodu niestandardowego zapakowania, zgodnie z wyborem Zamawiającego;
  6. z nieznaczną różnicą wzorca kolorystycznego zatwierdzonego przez Zamawiającego;
  7. zawierające drobne różnice z treścią złożonego Zamówienia, jeżeli nie wpływają one w żaden sposób na możliwości docelowego przeznaczenia Produktu.
 3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca niezwłocznie dokona poprawy wadliwego Produktu lub dostarczy Zamawiającemu nowy Produkt wolny od wad. Jeżeli poprawa lub wymiana Produktu nie będzie możliwa, Wykonawca dokona obniżenia ceny Produktu lub odstąpi od Umowy i zwróci Zamawiającemu całość bądź część zapłaconej przez niego ceny w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną.
 4. Zwrot należności w wyniku uznania przez Wykonawcę reklamacji nastąpi w taki sam sposób, w jaki Zamawiający dokonał zapłaty za Zamówienie.
 5. Koszty nieuzasadnionej reklamacji w całości obciążają Zamawiającego.

§ 6
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazane w toku składania Zamówienia lub wykonywania Umowy informacji niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych, a także za wszelkie wady prawne wynikające z treści lub formy dostarczonych do druków materiałów, w tym za naruszenia praw osób trzecich. Zamawiający zapewnia, że treści zawarte w dostarczonych przez niego Plikach do druku oraz cel wykonania Zamówienia nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich. W przypadku naruszenia powyższych praw, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za dokonanie naruszenia. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania Zamówienia, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości, że jego realizacja może naruszać prawa autorskie i prawa pokrewne osób trzecich, a także inne przepisy prawa i dobre obyczaje.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny ustalonej za realizację Zamówienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści.
 3. W przypadku materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności do realizacji Zamówienia.

§ 7
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO”) – jest Studio Kolor Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim (36-060), przy ulicy Lotniskowej 14.
 2. Wykonawca zapewnia ochronę powierzanych mu do przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego następuje w celu realizacji Zamówienia.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Wykonawcę mogą być także wykorzystywane w celu informowania Zamawiającego o świadczonych przez Wykonawcę Usługach.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zamawiającego właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące Zamawiającego nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego.
 6. Dane osobowe Zamawiającego mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, w szczególności podmiotom zajmującym się sprawami księgowymi Wykonawcy, firmom windykacyjnym czy przedsiębiorstwom spedycyjnym.
 7. W ramach realizacji Zamówienia przetwarzane są następujące dane osobowe Zamawiającego:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy Zamawiającego;
  2. adres/siedziba firmy Zamawiającego;
  3. numer ewidencyjny NIP i REGON;
  4. adres poczty elektronicznej Zamawiającego;
  5. numer telefonu kontaktowego wskazany przez Zamawiającego.
 8. Udostępnianie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Zamówienia. Dane są udostępniane przez Zamawiającego na etapie składania Zamówienia, skorzystania z Usług Wykonawcy oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
 9. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zmianie udostępnionych przez siebie danych osobowych. W przypadku braku takiego powiadomienia w terminie 7 dni od daty zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane Zamawiającego uważa się za aktualne.
 10. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, uzupełnienia, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Wykonawcą.
 11. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres konieczny do realizacji celów:
  1. związanych z rozliczeniami Zamówienia lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu;
  2. ewentualnych reklamacji wykonanych Produktów.

§ 8
POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Zamówienia mogą być wykorzystane tylko w celach bezpośrednio związanych z wykonaniem Umowy. Strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkich ww. informacji. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, żadna ze Stron nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać jakichkolwiek informacji, które uzyskała w związku z realizacją Zamówienia.
 2. Informacje, do których nie ma przeszkód dla ich ujawnienia:
  1. Informacje powszechnie znane;
  2. Informacje ujawnione za pisemną zgodą drugiej Strony;
  3. Informacje ujawnione zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub orzeczeniem sądowym.
 3. Każda ze Stron odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków mających zapewnić dochowanie zobowiązań związanych z poufnością informacji przez swoich pracowników oraz inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 4. Każda ze Stron zobowiązuje się, że nie będzie podejmowała jakichkolwiek działań mogących stanowić w stosunku do drugiej Strony czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogólne warunki świadczenia usług mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany OWU wchodzą w życie od dnia wskazanego w OWU, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia zmian przez Wykonawcę. W przypadku zmiany OWU do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowych OWU, zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązujących OWU.
 2. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w OWU, ma obowiązek poinformować o tym fakcie Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmienionych OWU. Brak takiego zawiadomienia skutkuje przyjęciem, iż Zamawiający akceptuje zmiany zawarte w OWU.
 3. Sądem właściwym dla wszystkich sporów mogących wyniknąć między Stronami jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w OWU, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. OWU wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 roku.
PL
Katalog Studio Kolor